Organisatie

Het Bestuur

Het Bestuur van Gyrinus natans bestaat uit 8 leden en wordt ieder jaar gekozen door de Algemene Ledenvergadering. Het voltallige Bestuur vergadert in principe elke week op een afgesproken dag. Notulen van deze bestuursvergaderingen worden gemaild naar de actieve leden, zijn op te vragen bij het bestuur, of zijn uitgeprint te vinden op het prikbord in de Gyrinuskamer (P-022).

Commissies

Naast het bestuur bestaat de vereniging uit een 15-tal commissies met in totaal zo’n 150 actieve leden. Deze commissies zijn elk verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal activiteiten. Als het je leuk lijkt om ook activiteiten te organiseren, zijn er verschillende mogelijkheden. Bovendien doe je op deze manier veel organisatorische ervaring op!

Kascie

De Kascie, voluit kascontrolecommissie, is anders dan de andere commissies. De Kascie bestaat uit minimaal twee personen die geen deel uitmaken van het Bestuur. De personen in deze commissie worden aangewezen door de Algemene Ledenvergadering en zijn belast met het controleren van de financiën van de vereniging.

Adviesraad

Het Bestuur kan bepaalde situaties tegengekomen waarbij het niet geheel de expertise en ervaring bezit om adequaat te reageren. Bijvoorbeeld situaties waarbij verstand van financiële, administratieve en strafrechtelijke kennis en procedures nodig zijn. Om deze reden is er een adviesraad in het leven geroepen. In deze adviesraad zitten mensen met specifieke kennis over uiteenlopende onderwerpen. Denk jij dat je genoeg specifieke kennis over een bepaald onderwerp hebt? Kom een keertje langs om met ons te praten!

Statuten, HHR en ALV-notulen

De Statuten, het Huishoudelijk Reglement en notulen van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging zijn, zijn hier (Statuten, HHR) te vinden, op te vragen bij het Bestuur en liggen ter inzage in de Gyrinuskamer.